HCL nr. 024 din 27.01.2022

0
HCL nr. 024 din 27.01.2022

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L N E A M Ţ
M U N I C I P I U L R O M A N
C O N S I L I U L L O C A L
HOTĂRÂRE
Nr. 24 din 27.01.2022
privind acordarea unor stimulente financiare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 4311 din 20.01.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 4452 din 21.01.2022 întocmit de către Direcția Economică;
Văzând avizul pentru legalitate nr. 4656 din 21.01.2022 dat de către Secretarul General al Municipiului Roman, avizul nr. 13 din 26.01.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum şi avizul nr. 24 din 26.01.2022 al Comisiei juridice;
Având în vedere adresa nr. 1742 din 20.01.2022 a Spitalului Municipal de Urgență Roman, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 4239 din 20.01.2022, precum și prevederile art. 193, alin. (6^1) și ale art. 199, alin. (2) din Legea nr. 95/2006R privind reforma în domeniul sănătății;
Luând în considerare prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” și ale alin. (3), lit. „c” din Legea nr. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; În temeiul art. 139, alin. 1 și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea de stimulente financiare lunare, începând cu 01 ianuarie 2022, in limita a maxim doua salarii minime brute pe tara, pentru membrii Comitetului Director (respectiv director medical, director finanaciar
contabil, director de îngrijiri) din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Roman.
Art. 2. (1) Stimulentele finanaciare lunare prevăzute la articolul 1 vor fi suportate din veniturile proprii ale spitalului. (2) Managerul Spitalului Municipal de Urgență Roman răspunde de încadrarea sumelor în bugetul de venituri și cheltuieli ale spitalului.
Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului general al municipiului managerului Spitalului Municipal de Urgență Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 12
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 7
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0