HCL nr. 022 din 27.01.2022

0
HCL nr. 022 din 27.01.2022

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L N E A M Ţ
M U N I C I P I U L R O M A N
C O N S I L I U L L O C A L
H O T Ã R Â R E A
Nr. 22 din 27.01.2022
privind modificarea H.C.L. nr. 297 din 22.12.2021 privind
aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de
funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Având în vedere:
– referatul de aprobare nr. 4220 din 20.01.2022 iniţiat de către Primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 4680 din 21.01.2022, întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică și Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
– avizul de legalitate nr. 4656 din 21.01.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 12 din 26.01.2022 al comisiei pentru buget-finanţe, precum și avizul favorabil nr. 22 din 26.01.2022 al comisiei juridice;
Luând în considerare:
– prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;
– prevederile art. 129, alin. (2), lit. ”a” și alin. (3) lit. ”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140 al.(1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. ”a” din acelasi act normativ:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 3 a H.C.L. nr. 297 din 22.12.2021 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman, conform anexei nr.1 și anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul municipiului Roman prin Spitalul Municipal de Urgenţă Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului Roman.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0