HCL nr. 021 din 31.01.2019

  0
  1198

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 21 din 31.01.2019

  privind modificarea H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 1654/2019 iniţiată de către Primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate comun nr. 1655/2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Serviciul resurse umane, salarizare;

  Văzând avizul favorabil nr. 6 din 31.01.2019 al comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 21 din 31.01.2019 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 1993 din 31.01.2019 dat de către Secretarul municipiului Roman;

  Având în vedere:

  • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 53/2003R, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

  Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă modificarea anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 ale H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Constantin HOLBAN

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU