HCL nr. 021 din 27.01.2022

0
HCL nr. 021 din 27.01.2022

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L N E A M Ţ
M U N I C I P I U L R O M A N
C O N S I L I U L L O C A L
H O T Ă R Â R E
Nr. 21 din 27.01.2022
privind aprobarea transferului în Bugetul Local, Cap.36.02.05 –
,,Vărsaminte din veniturile și/ sau disponibilitățile instituțiilor
publice’’ a excedentului anului 2021 din activitatea autofinanțată
la Căminul de bătrâni ,,Casa bunicilor’’
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 4359 din 20.01.2022 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 4486 din 21.01.2022 întocmit de către Direcţia Economică;
Văzând avizul de legalitate nr. 4656 din 21.01.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman avizul favorabil nr. 11 din 26.01.2022 al Comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 21 din 26.01.2022 al Comisiei juridice,;
Având în vedere prevederile art. 58 alin.1, lit. „a” din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale .
În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și al art. 71, alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă transferul în Bugetul Local, Cap.36.02.05 – ,,Vărsaminte din veniturile și/ sau disponibilitățile instituțiilor publice’’ a sumei de 153.986,63 lei reprezentând excedentul anului 2021 din activitatea autofinanțată la Căminul de bătrâni ,,Casa bunicilor’’.
Art. 2. Direcția de Asistență Socială Roman și Direcția economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0