HCL nr. 020 din 28.01.2021

0
HCL nr. 020 din 28.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 20 din 28.01.2021

privind aprobarea dezmembrării unui teren

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 3655 din 18.01.2021 înaintat de către dnul Primar – Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 3703 din 19.01.2021 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 5255 din 22.01.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 6 din 26.01.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 20 din 26.01.2021 al Comisiei juridice;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c”, alin. 6, lit „c”şi ale art. 139, alin. 1 şi alin. 3, lit.”g”, ale art. 140, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 927 m.p., cu nr. cadastral 59503, situat în strada Ștefan cel Mare, nr. 259, astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 865 m.p. cu nr. cadastral 60064 – curţi-construcţii;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 62 m.p. cu nr.cadastral 60065 – curţi-construcţii;

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU