HCL nr. 020 din 27.01.2022

0
HCL nr. 020 din 27.01.2022

R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E
Nr. 20 din 27.01.2022
privind completarea H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 privind
înființarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituție publică
în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 3198 din 18.01.2022 înaintat de către primarul municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 3646 din 19.01.2022 al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală;
Văzând avizul de legalitate nr. 4656 din 21.01.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 4 din 26.01.2022 al Comisiei pentru Administrație publică locală, sport și turism, precum şi avizul favorabil nr. 20 din 26.01.2022 al Comisiei juridice;
Luând în considerare Adresa nr. 26 din 05.01.2022, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 525 din 05.01.2022 a Clubului Sportiv Municipal Roman, Referatul nr. 91513/24.11.2021 al Clubul Sportiv Municipal Roman, precum și Hotărârea Consiliului de Administrație al C.S.M. Roman nr. 66 din 23.11.2021;
În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. „a” ,ale alin. (7), lit. „f”, art. 139, art. 140 precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă completarea art. 3 din H.C.L. nr. 219/18.12.2015 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul conținut:
„CSM Roman se organizează ca o structură polisportivă cu mai multe secții pe ramuri de sport Handbal, Natație, Fotbal, Tenis, Tenis de masă, Box, Șah, culturism și fitness și powerlifting”
Art. 2. Se aprobă completarea art. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare a CSM Roman (anexa nr. 1 la H.C.L. 215/18.12.2015, cu modificările și completările ulterioare), care va avea următorul conținut:
„Clubul desfășoară activități sportive în următoarele ramuri de sport: handbal, fotbal, șah, natație, tenis, tenis de masă, box, culturism și fitness și powerlifting”, inițierea și pregătirea de sportivi în domeniu, participarea la competiții sportive naționale și internaționale, precum și alte activități conexe acestora.
Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 219/18.12.2015 cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.
Art. 4. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Roman nr. 307 din 22.12.2021 privind completarea H.C.L. nr. nr. 219/18.12.2015 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Roman.
Art. 5. C.S.M. Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Secretarul general al Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0