HCL nr. 019 din 27.01.2022

0
HCL nr. 019 din 27.01.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 19 din 27.01.2022
privind exprimarea acordului în vederea încheierii unui act
de vânzare cumpărare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 4159 din 20.01.2022 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 4607 din 21.01.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;
Văzând avizul pentru legalitate nr. 4656 din 21.01.2022, dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 10 din 26.01.2022 al Comisiei pentru buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 19 din 26.01.2022 al Comisiei Juridice;
Având în adresa nr. 3866/19.01.2022 a BIN Buțureanu-Cărpușor Andreea- Luminița, prin care se cere acordul municipiului Roman, în calitate de titular al dreptului de creanță înscris în Cartea Funciară cu privire la apartamentul nr. 45 situat în Blocul nr. 17 situat în B-dul Roman Mușat pentru înstrăinarea imobilului;
Luând în considerare prevederile art. 12 și art. 14 din OG 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente;
Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se dă acordul cu privire la înstrăinarea, de către dna Șerban A. Daniela, cu domiciliul în municipiul xxxx, Fd. Xxxxxx, nr. xx, Jud xxxxxxi, CI seria xx nr. xxxxxx, CNP xxxxxxxxxxxxx, a apartamentului nr. 45 situat în mun. Roman, B-dul Roman-Mușat, bl. 17, sc. D, etaj 2 jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, cu o suprafață construită măsurată de 60,33mp, suprafață utilă măsurată de 52,43mp (din act 49,70mp), împreună cu coproprietatea forțată și perpetuă asupra tuturor părților din bloc, care prin natura sau destinația lor sunt în folosința comună, precum și a dreptului de folosință asupra terenului CPI de 12,07mp din fisă (22mp din act), imobil înscris în Cartea Funciară a municipiului Roman nr. 50707-C1-U34(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 8305/N/S) și are nr. cadastral 50707-C1-U34 (număr cadastral vechi 1218/45), doar în următoarele condiții:
– În momentul încheierii contractului de vânzare cumpărare, urmează a se vira în contul RO43TREZ49221360222XXXXX deschis la Trezoreria Roman, titular Municipiul Roman, CIF 2613583, suma de 99414lei, reprezentând creanța pe care municipiul Roman o are în prezent cu privire la apartamentul nr. 45 situat în Blocul nr. 17 din B-dul Roman Mușat.
Art. 2. După achitarea integrală a sumei de 99414 lei în contul indicat la art. 1, urmează a se radia din Cartea Funciară atât dreptul de creanță al municipiului Roman pentru suma de 32991 euro, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 146847 lei, calculat în baza procesului verbal nr. 16430/12.11.2013), precum și interdicția de înstrăinare a imobilului.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Direcția Juridică și Administrație Publică, Direcția Economică și Direcția de Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiul Roman.
Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului municipiului Roman, Biroului Individual Notarial Buțureanu-Cărpușor Andreea Luminița, precum și tuturor autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0