HCL nr. 018 din 27.01.2022

0
HCL nr. 018 din 27.01.2022

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L N E A M Ţ
MU N I C I P I U L R OMA N
C O N S I L I U L L O C A L
HOTĂRÂRE
Nr. 18 din 27.01.2022
privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 3364 din 18.01.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 3648 din 19.01.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;
Văzând avizul pentru legalitate nr. 4656 din 21.01.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, precum şi avizul favorabil nr. 9 din 26.01.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 18 din 26.01.2022 al Comisiei juridice;
Având în vedere cererea nr. 48658 din 29.06.2021 depusă de domnul Luca Leonard, cererea nr. 65133 din 27.08.2021 depusă de domnul Huțanu Dumitru, cererea nr. 73054 din 27.09.2021 depusă de doamna Pușchin Carmen Geanina, cererea nr. 3784 din 27.10.2021 depusă de doamna Otic Daniela, cererea nr. 1106 din 20.02.2020 depusă de domnul Moroi Corneliu precum și procesul verbal nr. 3362/18.01.2022 încheiat de Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L.;
Luând în considerare prevederile art. 10 și următoarele din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și ale art. 19^2, din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. 6, lit. „b”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, bl. 15, sc. C, ap. 3, jud. Neamț, întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 99.085,00 lei, care include T.V.A.- ul prevăzut de lege.
Art. 2. Se aprobă vânzarea, către domnul LUCA LEONARD, posesor al CI seria XX nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 247/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, bl. 15, sc. C, ap. 3, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, suprafață utilă de 36,58 mp, suprafață construită de 48,49 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPC 18,29 mp, teren în folosință CPT 6,06/791, înscris în CF a UAT Roman nr. 50891-C1-U43.
Art. 3. Vânzarea locuinţei identificată la art. 1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata prețului în rate, la prețul de 148.228,78 lei, din care:
– 99.085,00 lei – valoarea de vânzare stabilită prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR;
– 49.143,78 lei reprezentând dobânda totală, calculată la rata dobânzii de referință BNR (2% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998, aplicată la suma de 84.222,25 lei reprezentând diferența de achitat după plata avansului.
Art. 4. Vânzarea locuinței identificată la pct. 1 se va face cu plata prețului în rate lunare egale de 444,56 lei, pe o perioadă de 25 ani, conform graficului de plata – anexa 1 la prezenta hotarâre, cu achitarea unui avans de 14.862,75 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului (99.085,00 lei) stabilită prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, și a unui comision de 990,85 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzarecumpărare.
Data scadenței fiecărei rate se va putea modifica în funcție de data la care se va încheia actul în forma autentică.
Art. 5. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, bl. 15, sc. C, ap. 6, jud. Neamț, întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit
valoarea de vânzare a imobilului la suma de 228.896,6 lei, care include T.V.A.- ul prevăzut de lege.
Art. 6. Se aprobă vânzarea, către domnul HUȚANU DUMITRU, posesor al CI seria XX nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 250/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel
Mare, bl. 15, sc. C, ap. 6, jud. Neamț, compus din 3 camere și dependințe, suprafață utilă de 89,36 mp, suprafață construită de 112,18 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPC 44,68 mp, teren în folosință CPT
14,02/791, înscris în CF a UAT Roman nr. 50891-C1-U41.
Art. 7. Vânzarea locuinței identificată la art. 5 din prezenta hotărâre, se va face cu plata prețului în rate, la prețul de 293.382,08 lei, din care:
– 228.896,6 lei – valoarea de vânzare stabilită prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR;
– 64.485,48 lei reprezentând dobânda totală, calculată la rata dobânzii de referință BNR (2% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998, aplicată la suma de 194.562,11 lei reprezentând diferența de achitat după plata avansului.
Art. 8. Vânzarea locuinței identificată la pct. 1 se va face cu plata prețului în rate lunare egale de 1.439,15 lei, pe o perioadă de 15 ani, conform graficului de plata – anexa 2 la prezenta hotărâre, cu achitarea unui avans de 34.334,49 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului (228896,6 lei) stabilită prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, și a unui comision de 2.288,97 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzarecumpărare.
Data scadenței fiecărei rate se va putea modifica în funcție de data la care se va încheia actul în forma autentică.
Art. 9. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, bl. 15, sc. C, ap. 6, jud. Neamț, întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit
valoarea de vânzare a imobilului la suma de 134.854,00 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.
Art. 10. Se aprobă vânzarea, către doamna PUȘCHIN CARMEN GEANINA, posesoare a CI seria XX nr. xxxxxx, în calitate de titulară a contractului de închiriere nr. 269/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, bl. 15, sc. C, ap. 25, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 53,69 mp, suprafață construită de 65,87 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPC 26,35 mp, teren în folosință CPT 8,23/791, înscris în CF a UAT Roman nr. 50891-C1-U62.
Art. 11. Vânzarea locuinţei identificată la art. 9 din prezenta hotărâre, se va face cu plata prețului în rate, la prețul de 153.092,49 lei, din care:
– 134.854,00 lei – valoarea de vânzare stabilită prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR;
– 18.238,49 lei reprezentând dobânda totală, calculată la rata dobânzii de referință BNR (2% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998, aplicată la suma de 84.854,00 lei reprezentând diferența de achitat după plata avansului.
Art. 12. Vânzarea locuinței identificată la pct. 1 se va face cu plata prețului în rate lunare egale de 859,11 lei, pe o perioadă de 10 ani, conform graficului de plata – anexa 3 la prezenta hotarâre, cu achitarea unui avans de 50.000 lei, reprezentând 37,08% din valoarea de vânzare a imobilului (134.854 lei) stabilită prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, și a unui comision de 1.349 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Data scadenței fiecărei rate se va putea modifica în funcție de data la care se va încheia actul în forma autentică.
Art. 13. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu, bl. 12, ap. 14, jud. Neamț, întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea
de vânzare a imobilului la suma de 126.598 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.
Art. 14. Se aprobă vânzarea, către doamna OTIC DANIELA, posesor al CI seria XX nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 114/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile
Lupu, bl. 12, ap. 14, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 52,10 mp, suprafață construită de 70,14 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPC 24,9 mp, teren în folosință CPT 19,09/378, înscris în CF a UAT Roman nr. 59056-C1-U38.
Art. 15. Vânzarea locuinței identificată la art. 13 din prezenta hotărâre, se va face cu plata prețului în rate, la prețul de 156.956,98 lei, din care:
– 126.598 lei – valoarea de vânzare stabilită prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR;
– 30358,98 lei reprezentând dobânda totală, calculată la rata dobânzii de referință BNR (2% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998, aplicată la suma de 91.598 lei reprezentând diferența de achitat după plata avansului.
Art. 16. Vânzarea locuinței identificată la pct. 1 se va face cu plata prețului în rate lunare egale de 677,54 lei, pe o perioadă de 15 ani, conform graficului de plata – anexa 4 la prezenta hotarâre, cu achitarea unui avans de
35.000 lei, reprezentând 27,646% din valoarea de vânzare a imobilului (126.598 lei) stabilită prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, și a unui comision de 1266 lei
reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Data scadenței fiecărei rate se va putea modifica în funcție de data la care se va încheia actul în forma autentică.
Art. 17. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu, bl. 14, ap. 16, jud. Neamț, întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea
de vânzare a imobilului la suma de 125.784,8 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.
Art. 18. Se aprobă vânzarea, către domnul MOROI CORNELIU, posesor al CI seria XX nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 136/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu, bl. 14, ap. 16, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 52,52 mp, suprafață construită de 55,71 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPC 25,10 mp, teren în folosință CPT 19,24/378, înscris în CF a UAT Roman nr. 59073-C1-U1.
Art. 19. Vânzarea locuinţei identificată la art. 17 din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală, la prețul de 127042,6 lei, din care 1257,8 lei comision de 1% .
Art. 20. Se acordă mandat Primarului municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilelor menționate la art. 1, art.5, art.9, art.13 și art.17 și să semneze la notar contractul de vânzare-cumpărare cu privire la aceste imobile.
Art. 21. Directia Juridica și Administrație Publică și Direcția Economică, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.
Art. 22. La data adoptării prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 295/22.12.2021 se revocă.
Art. 23. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” __
Nr. total al aleșilor locali prezenți __ Voturi „împotrivă” _
Nr. total al aleșilor locali absenți _ Abțineri _
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot _