HCL nr. 017 din 27.01.2022

0
HCL nr. 017 din 27.01.2022

ROMÂNI A
J U D E Ţ U L N E A M Ţ
MU N I C I P I U L R OMA N
CON S I L I U L LOC A L
H O T Ă R Â R E
Nr. 17 din 27.01.2022
privind darea în administrare a unor bunuri imobile,
aparţinând domeniului public al Municipiului Roman,
către Direcția Municipal Locato
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 3365 din 18.01.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 3650 din 19.01.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică – B.E.P.A.P.;
Văzând avizul de legalitate nr. 4656 din 21.01.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 6 din 26.01.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 17 din 26.01.2022 al Comisiei juridice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local cu numărul 281 din 19.12.2018 privind privind darea în administrare a „Serviciului de iluminat public în Municipiul Roman” către Direcția Municipal Locato Roman, în calitate de operator, Hotărârea Consiliului Local cu numărul 224 din 26.09.2019 pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu:
– prevederile art. 286, alin (1) și alin. (4), ale art. 289 și art. 290 precum și ale art. 298, 299, 300 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – prevederile art. 867-870 din Codul Civil ce reglementează ca normă generală exercitarea dreptului de administrare asupra proprietății publice a autorităților administrației publice locale;
Luând în considerare prevederile art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art 139, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă darea în administrare a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al municipiului Roman către Direcția Municipal Locato, conform anexei nr. l, parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2. Darea în administrare a bunurilor imobile precizate la art. 1 (anexa nr. 1) se va încheia prin completarea cu act adițional a contractului numărul 661 din 11.01.2019 privind darea in administrare a ,,Sistemului de iluminat public în municipiul Roman”.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Roman prin Direcția Juridică și Administrație Publică şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi Direcția Municipal Locato;
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului general al Municipiului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0