HCL nr. 016 din 27.01.2022

0
HCL nr. 016 din 27.01.2022

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L N E A M Ţ
MU N I C I P I U L R OMA N
CON S I L I U L LOC A L
H O T Ă R Â R E A
Nr. 16 din 27.01.2022
privind aprobarea normelor în domeniul serviciului de transport
public local de persoane
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 1637 din 11.01.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 1723 din 12.01.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică – Serviciul Autorizări, Comercial, Transport;
Văzând avizul de legalitate nr. 4656 din 21.01.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 3 din 26.01.2022 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 16 din 26.01.2022 al Comisiei juridice;
Având în vedere prevederile art. 17, alin. (1), lit. l), art. 21, alin. (2), art. 23, alin. (2) din Legea nr. 92/2007 – Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, ale art. 126 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, ale art. 106, alin. (1) din Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, ale Ordinului nr. 972 din 3 octombrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 131/1401/2019 privind documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie*);
În conformitate cu art. 129, alin. (2), litera „d”, alin. (7), litera „n” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane, traseele 1 și 5, prin procedura simplificată, în conformitate cu Legea nr. 99 din 2016 privind achizițiile sectoriale.
Art. 2. Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea transportului public local de persoane, conform anexei nr. 1 – parte din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane, conform anexei nr. 2 – care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea serviciului de transport public local de persoane în municipiul Roman, conform anexei nr. 3 – care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 5. Se aprobă Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Roman, conform anexei nr. 4 – care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 6. Se aprobă Documentaţia de atribuire-instrucțiuni către ofertanți în vederea delegării de gestiune a serviciului de transport public local de persoane în municipiul Roman, conform anexei nr. 5 – care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 7. Primarul Municipiului Roman va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin Direcția juridică și administrație publică – Serviciul autorizări comercial, transport și Serviciul achiziții publice.
Art. 8. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0