HCL nr. 015 din 27.01.2022

0
HCL nr. 015 din 27.01.2022

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L N E A M Ţ
MU N I C I P I U L R OMA N
CON S I L I U L LOC A L
H O T Ă R Â R E A
Nr. 15 din 27.01.2022
privind modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea
Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 3445 din 18.01.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 3630 din 19.01.2022 întocmit de către Serviciul Autorizări, Comercial, Transport;
Văzând avizul de legalitate nr. 4656 din 21.01.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 2 din 26.01.2022 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil_15 din 26.01.2022 al Comisiei juridice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 – Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale cu modificările ulterioare, respectiv art. 16, alin (1), art. 17, alin. (1), lit. c), art. 18, alin. (1), lit. d) și art. 28, alin. 2).
În conformitate cu art. 129, alin. (2), litera „d”, alin. (7), litera “n” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă anularea traseului nr. 4 așa cum a fost acesta aprobat prin H.C.L. nr. 126 din 20.08.2015 și renumerotarea traseelor astfel că traseul nr. 6 să devină numărul 4.
Art. 2. Primarul Municipiului Roman va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin Direcția juridică și administrație publică – Serviciul autorizări comercial, transport.
Art. 3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0