HCL nr. 015 din 31.01.2019

0
HCL nr. 015 din 31.01.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 15 din 31.01.2019

privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1581 din 25.01.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul nr. 1587 din 25.01.2019 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 6 din 31.01.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 15 din 31.01.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 1993 din 31.01.2019 al Secretarului municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2, ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi ale anexei 1 din Legea nr. 350/2001R privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, al. 2, lit. “c” și al. 5, lit. „a” şi „b” şi ale art. 45, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Studiile de oportunitate nr. 1583 din 25.01.2019, nr. 1584 din 25.01.2019 și nr. 1586 din 25.01.2019 privind concesionarea unor terenuri pentru construcţii, elaborate de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

Art. 2 Aprobă concesionarea directă, a terenurilor pentru construcţii înscrise în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă închirierea prin încredinţare directă a terenurilor înscrise în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 La data intrarii in vigoare a acestei hotarari se abroga pozitia nr. 1 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 32 din 24.04.2003

Art. 5 La data intrarii in vigoare a acestei hotarari se abroga pozitia nr. 1 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 248 din 05.11.2018.

Art. 6 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU