HCL nr. 014 din 31.01.2019

0
HCL nr. 014 din 31.01.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 14 din 31.01.2019

privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1452 din 23.01.2019 iniţiată de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 1453 din 23.01.2019 întocmit de către Compartimentul Evidenţă Patrimoniu din cadrul D.J.A.P – S.A.P.L.;

Văzând avizul favorabil nr. 5 din 31.01.2019 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 14 din 31.01.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 1993 din 31.01.2019 al Secretarului municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, ale art. 121, ale art. 122, ale art. 45, alin. 3, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcţia Economică va proceda la înscrierea bunurilor în evidenţele mijloacelor fixe.

Art. 3 Compartimentul Gestiune şi Valorificare Patrimoniu Imobiliar va întreprinde demersurile necesare efectuării operaţiunilor de publicitate imobiliară.

Art. 4 In baza prezentei, Compartimentul evidenţă patrimoniu va proceda la actualizarea bazei de date electronice nongrafice privind inventarul terenurilor proprietate privată a municipiului Roman.

Art. 5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri poziţia 12 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 51 din 02.04.2010 se abrogă.

Art. 5 Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele fiscale.

Art. 6 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU