HCL nr. 014 din 27.01.2022

0
HCL nr. 014 din 27.01.2022

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L N E A M Ţ
MU N I C I P I U L R OMA N
CON S I L I U L LOC A L
H O T Ă R Â R E
Nr. 14 din 27.01.2021
privind aprobarea modificării unei taxe de concesiune
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 2963 din 17.01.2022 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 3395 din 18.01.2022 întocmit de către Direcția Economică și Direcţia Tehnică și de Investiții;
Văzând avizul pentru legalitate nr. 4656 din 21.01.2022 dat de Secretarul general al Municipiului Roman precum și avizul favorabil nr. 8 din 26.01.2022 al Comisiei pentru Buget-finanţe, avizul favorabil nr. 1 din 26.01.2022 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 14 din 26.01.2022 al Comisiei Juridice;
Având în vedere prevederile art. 4 din H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinația de cabinete medicale;
În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. „c”, alin. 6, lit „b”, ale art. 108, alin. 1, lit. „e”, ale art. 362, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă pentru anul 2022, modificarea taxei de concesiune anuală (redevenţa), aprobată prin H.C.L. nr. 16 din 28.01.2010, la valoarea de 18 euro/mp/an, pentru spațiile cu destinație cabinete medicale rămase în concesiune, cuprinse în lista anexă la H.C.L. nr. 93/2008.
Redevenţa se aplică în mod unitar atât pentru suprafaţa utilă a cabinetelor cât şi pentru suprafaţa utilă a spaţiilor comune aferente aflate în concesiune.
Art. 2. Direcţiile de specialitate din cadrul Municipiului Roman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 13
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 6
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0