HCL nr. 013 din 28.01.2021

0
HCL nr. 013 din 28.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 13 din 28.01.2021

privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 3291 din 18.01.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 3562 din 18.01.2021 întocmit de Directia Juridica si Administratie Publica;

Văzând avizul de legalitate nr. 5255 din 22.01.2021 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 4 din 26.01.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 13 din 26.01.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată;

În temeiul art. 139, alin (1), al art. 140, alin.(1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Programul anual de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU