HCL nr. 012 din 28.01.2021

0
HCL nr. 012 din 28.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 12 din 28.01.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Lotizare teren pentru construire locuințe individuale, sistematizare verticală teren și branșamente utilități ”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 3236 din 18.01.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 3349 din 18.01.2021 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ;

Văzând avizul de legalitate nr. 5255 din 22.01.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul nr. 5din 26.01.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum şi avizul 12 din 26.01.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R, modificată şi completată, ale art. 25, art. 56, alin. 1 și 3, precum și cele ale anexei 1 la Legea nr. 350/2001R privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit. „c” al art. 139, al art. 140, alin. 1, si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal ”LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ TEREN ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI – str. Cocorului, punct ”După sat” – Roman”, proiect nr.659-04A/2020 elaborat de S.C. 3C PROIECT S.R.L. Piatra Neamț, beneficiar S.C. AYHAUS INVEST S.R.L., cu valabilitate de 5 ani.

Art. 2 Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU