HCL nr. 014 din 28.01.2021

0
HCL nr. 014 din 28.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 14 din 28.01.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 6/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilitati pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de calatori in municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 3289 din 18.01.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 3559 din 18.01.2021 întocmit de Directia Economica;

Văzând avizul de legalitate nr. 5255 din 22.01.2021 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 5 din 26.01.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 14 din 26.01.2021 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 17, alin. (1), lit. „o” din Legea nr. 92/2007- Legea serviciilor de transport public local;

În temeiul art. 139, alin (1), al art. 140, alin.(1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 6/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilităti pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de călători in municipiul Roman, dupa cum urmează:
Pct. 1, lit. „e” va avea urmatorul cuprins:
„ Pensionarii cu pensii lunare mai mici de 1400 lei. ”

Art. 2 Se aprobă modificarea Anexei 1a la Regulament – Graficul primirii cererilor si eliberării legitimatiilor de călătorie pentru beneficiarii de facilităti pe transportul urban de călători din municipiul Roman in anul 2020, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU