HCL nr. 011 din 28.01.2021

0
HCL nr. 011 din 28.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 11 din 28.01.2021

privind alocarea unei sume din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 3117 din 15.01.2021 iniţiat de către dnul. Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 3163 din 18.01.2021 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 5255 din 22.01.2021 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 4 din 26.01.2021 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 10 din 26.01.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresele transmise de Direcția Municipal Locato, înregistrate la Primăria municipiului Roman sub nr. 2533/14.01.2021 și 2922/15.01.2021;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 1, ale art. 140 alin. (1), precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei nete de 1.000 lei, în vederea acordării unui premiu aniversar domnului Col. (R) Găitan Vasile, veteran de război, cu prilejul împlinirii vârstei de 100 de ani.

Art. 2 Direcția Economică va proceda la alocarea din bugetul local a sumei menționate la art. 1, după aprobarea bugetului local.

Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU