HCL nr. 010 din 28.01.2021

0
HCL nr. 010 din 28.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 10 din 28.01.2021

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 3117 din 15.01.2021 iniţiat de către dnul. Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 3163 din 18.01.2021 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 5255 din 22.01.2021 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 4 din 26.01.2021 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 10 din 26.01.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresele transmise de Direcția Municipal Locato, înregistrate la Primăria municipiului Roman sub nr. 2533/14.01.2021 și 2922/15.01.2021;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 1, ale art. 140 alin. (1), precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 4493/11.02.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii. Croitoru Ioan și Iuliana, ce are ca obiect apartamentul nr. 12, situat în blocul 7, etajul IV, scara A din str. Alexandru cel Bun , mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Croitoriu Ioan și Iliana în loc de Croitoru Ioan și Iuliana, cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 2794/27.11.1991 încheiat între RAGLT Roman și dnii. Pricop Ioan și Iulia, ce are ca obiect apartamentul nr. 99, situat în blocul 16, etajul IV, scara D din str. N. Titulescu, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Pricop Ioan și Iuliea în loc de Pricop Ioan și Iulia, cum greșit s-a menționat.

Art. 3 Primarul prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU