HCL nr. 010 din 27.01.2022

0
HCL nr. 010 din 27.01.2022

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L N E A M Ţ
M U N I C I P I U L R O M A N
C O N S I L I U L L O C A L
HOTĂRÂRE
Nr. 10 din 27.01.2022
privind instituirea dreptului de uz în favoarea S.C. DELGAZ
GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a
Municipiului Roman
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 168 din 04.01.2022 înaintat de primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 471 din 05.01.2022 întocmit de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ;
Văzând avizul pentru legalitate nr. 4656 din 21.01.2022 dat de către Secretarul general Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 2 din_26.01.2022 al Comisiei pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 10 din 26.01.2022 al Comisiei juridice;
În conformitate cu prevederile art. 12 şi 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale – Legea nr. 123/2012;
În temeiul dispoziţiilor art. 108 alin. 1, lit. ,,b” şi ,,c”, art. 129, alin. 2, lit ,,c”şi alin. 6, lit. ,,a” şi ,,b”, alle art.139, alin.3, ale art.140, ali, 1, ale art.196, ali.1, lit ,,a”, precum şi ale art. 362, ali.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se instituie dreptul de uz cu titlu gratuit, pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenului în suprafață totală de 20,00 mp, proprietate publică a Municipiului Roman, situat în Bulevardul Republicii, nr. 1-3, pentru amplasare unei Stații de Reglare-Măsurare (SRM) ce va deservi Colegiul Tehnic Petru Poni Roman.
Art. 2. Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0