HCL nr. 009 din 28.01.2021

0
HCL nr. 009 din 28.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 9 din 28.01.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 45 din 27.02.2019 privind asocierea municipiului Roman cu alte unități administrative-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 1199 din 11.01.2021 întocmit şi înaintat de către Primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 1576 din 12.01.2021 întocmit şi înaintat de către Direcția Juridică și Administratie Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 5255 din 22.01.2021 dat de către Secretarul General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 3 din 26.01.2021 al Comisiei pentru administrația publică locală, sport și turism precum și avizul nr. 9 din 26.01.2021al Comisiei juridice;

Luând în considerare adresa Municipiului Iași prin Primar, înregistrată în instituția noastră sub nr. 25842/29.12.2020, prin care se solicită modificarea H.C.L. nr. 45 din 27.02.2019;

Având în vedere dispozițiile Încheierii nr. 419 din 13.10.2020 pronunțată de Judecătoria Roman, în dosar nr. 5709/291/2019, privind validarea primarului Municipiului Roman;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. c), art. 139, art. 140, alin. 1, art. 155, precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 6, din H.C.L. nr. 45 din 27.02.2019 care va avea următorul conținut:
“Se desemnează Primarul municipiului Roman, dnul Leonard Achiriloaei să reprezinte municipiul Roman – Consiliul Local Roman în Adunarea Generală a Asociaţiei Intercomunitară de Dezvoltare ”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”, precum şi în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei”.

Art. 2 Se dă mandat Primarului municipiului Roman, dnul Leonard Achiriloaei să semneze în numele unității administrativ-teritoriale toate actele necesare înregistrării modificărilor actelor constitutive.

Art. 3 Se modifică art. 7 din H.C.L. nr. 45 din 27.02.2019 care va avea următorul cuprins :
“Se împuternicește Primarul municipiului Roman, dnul Leonard Achiriloaei să desemneze prin Dispoziție un alt reprezentant al unității administrativ-teritoriale municipiul Roman în vederea participării la ședințele Adunării generale a Asociației și ale Consiliului de Administrație, în situația în care, din motive obiective, Primarul municipiului Roman nu poate participa”.

Art. 4 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 45 din 27.02.2019 rămân neschimbate.

Art. 5 Primarul Municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul general al Municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU