HCL nr. 009 din 27.01.2022

0
HCL nr. 009 din 27.01.2022

R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E
Nr. 9 din 27.01.2022
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – ”Construire
locuință parter, împrejmuire și racorduri la utilități ”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 2702 din 17.01.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 3218 din 18.01.2022 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
Având în vedere:
– solicitarea nr. 91547 din 24.11.2021 al dlui Bibiruș Dumitru Liviu;
– avizul arhitectului șef nr. 2 din 17.01.2022;
– raportul informării și consultării publicului nr. 2700 din 17.01.2022;
Văzând avizul de legalitate nr. 4656 din 21.01.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 1 din 26.01.2022 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 9 din 26.01.2022 al Comisiei juridice;
Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R, modificată şi completată, ale art. 25, art. 56, alin. 1 și 3, precum și cele ale anexei 1 din Legea nr. 350/2001R privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit. „c” al art. 139, al art. 140, alin. 1, si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ”Construire locuință parter, împrejmuire și racorduri la utilități – str. Gloriei, nr. 41- 41bis – Roman”, proiect nr. 45/2021 elaborat de S.C. Dac Profesional S.R.L., beneficiar BIBIRUȘ DUMITRU LIVIU, cu valabilitate de 5 ani.
Art. 2. Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0