HCL nr. 008 din 31.01.2019

0
HCL nr. 008 din 31.01.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 8 din 31.01.2019

privind aprobarea, pentru anul 2019, a nivelului costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuției lunare de intreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor din cadrul Direcției de Asistență Socială Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1125 din 17.01.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 748 din 17.01.2019, întocmit de Direcția de Asistență Socială;

Văzând avizul favorabil nr. 4 din 31.01.2019 al Comisiei pentru Buget Finanţe, avizul favorabil nr. 8 din 31.01.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1993 din 31.01.2019 dat de către Secretarul municipiului Roman;

Având în vedere prevederile:

 • Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 19/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice;
 • Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;
 • H.G. nr. 978/2015, privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;
 • H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. e) şi alin. (7), lit. c), ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă costul mediu lunar de întreținere, pentru persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Rezidential pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor din cadrul Direcției de Asistență Socială Roman, pe anul 2019, în cuantum de :

 1. pentru persoanele independente 3178,57 lei/ persoană/ lună;
 2. pentru persoanele semindependente 3258,72 lei/persoană/lună;

Art. 2 Se aprobă contribuția lunară de întreținere a unei persoane vârstnice îngrijite în centru și/sau susținători legali, astfel:

 1. pentru persoanele independente 1500 lei/ persoană/ lună;
 2. pentru persoanele semindependente 1580 lei/persoană/lună;

Art. 3 Se stabilește modalitatea de plată a contribuției lunare de intreținere, astfel:

 1. persoanele vârstnice beneficiare de serviciile Centrului Rezidenţial pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor, care dispun de venituri proprii datorează o contribuție de intreținere lunară în valoare de 60% din valoarea veniturilor persoanale lunare, fără a depăși contribuția stabilită la art. 2.
 2. diferența până la concurența valorii integrale a contribuției de întreținere stabilite la art.2 se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în centru, dacă realizează un venit lunar, pe membru de familie în cuantum mai mare decat valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii.

Art. 4 La stabilirea venitului lunar pe membru de familie ai sustinătorilor legali, din veniturile nete lunare ale sustinătorilor legali se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare, iar suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în întretinere, cu respectarea prevederilor art. 527 din Codul civil.

Art. 5 Persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor din cadrul Direcției de Asistența Socială Roman care nu au venituri și nici susținători legali, nu datorează plata contribuției de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul local.

Art. 6 (1) Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de persoana varstnica, de reprezentantul sau legal, dupa caz, și/sau de susținătorul legal.
(2) Sustinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunară integrală printr-un angajament de plată.
(3) Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

Art. 7 Prevederile prezentei hotărâri sunt aplicabile pe toată perioada anului 2019.

Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Municipiului Roman, în termenul prevăzut de lege, autortaţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU