HCL nr. 008 din 28.01.2021

0
HCL nr. 008 din 28.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 8 din 28.01.2021

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Roman în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul A.D.I. “AQUA NEAMȚ”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 1577 din 12.01.2021 întocmit şi înaintat de către Primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 3342 din 18.01.2021 întocmit şi înaintat de către Direcția Juridică și Administratie Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 5255 din 22.01.2021 dat de către Secretarul General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 2 din 26.01.2021 al Comisiei pentru administrația publică locală, sport și turism, precum și avizul nr. 8 din 26.01.2021 al Comisiei juridice;

Luând în considerare e-mailul din data de 07.01.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMȚ”, înregistrat în instituția noastră sub nr. 950/08.01.2021, prin care se solicită desemnarea unui reprezentant de drept a Municipiului Roman în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul A.D.I. “AQUA NEAMȚ”;

Având în vedere :

  • prevederile H.C.L. nr. 185 din 31.08.2016 privind numirea reprezentantului Municipiului Roman în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul A.D.I. “AQUA NEAMȚ”;
  • dispozițiile Încheierii nr. 419 din 13.10.2020 pronunțată de Judecătoria Roman, în dosar nr. 5709/291/2019, privind validarea primarului Municipiului Roman;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. c), art. 139, art. 140, alin. 1, art. 155, precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se desemnează ca reprezentant al Municipiului Roman, domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, să reprezinte Municipiul Roman în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul A.D.I. “AQUA NEAMȚ”.

Art. 2 Se dă mandat Primarului municipiului Roman, dnul Leonard Achiriloaei să semneze în numele unității administrativ-teritoriale toate actele necesare înregistrării modificărilor actelor constitutive.

Art. 3 Se împuternicește Primarul municipiului Roman, dnul Leonard Achiriloaei să desemneze prin Dispoziție un alt reprezentant al unității administrativ-teritoriale municipiul Roman în vederea participării la ședințele Adunării generale a Asociației și ale Consiliului de Administrație, în situația în care, din motive obiective, Primarul municipiului Roman nu poate participa.

Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. nr. 185 din 31.08.2016 se abrogă.

Art. 5 Primarul Municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul general al Municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU