HCL nr. 008 din 27.01.2022

0
HCL nr. 008 din 27.01.2022

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L N E A M Ţ
MU N I C I P I U L R OMA N
C O N S I L I U L L O C A L
H O T Ă R Â R E A
Nr. 8 din 27.01.2022
privind modificarea H.C.L. nr. 127/20.05.2021 privind înființarea
Serviciului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice în
cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Având în vedere:
– referatul de necesitate nr. 440 din 17.01.2022 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;
– referatul de aprobare nr. 2815 din 17.01.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 3195 din 18.01.2022 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, salarizare și Direcția juridică și Administrație Publică;
– avizul de legalitate nr. 4656 din 21.01.2022 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 7 din 26.01.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 8 din 26.01.2022 al Comisiei juridice;
În conformitate cu prevederile:
– art. 41, alin (1) din Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 1 alin 3 Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
– art. 12, alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale – Anexa 3;
– H.C.L. Roman nr. 208/18.12.2015 privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială, instituţie publică având personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local, denumită „Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Roman”;
– art. 129, alin. 2, lit. a) și d), alin. 3, lit. e), alin. 7, lit b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139, alin (1), al art. 140, alin.(1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ din același act normativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 127/20.05.2021 privind înființarea Serviciului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman, după cum urmează:
(1) se modifică punctul 4 din grila de departajare prevăzută la capitolul VI alin. 2) și va avea următorul cuprins:
”Realizează venituri insuficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare, astfel:
– realizează venituri mai mici de 1500 lei – 20p;
– realizează venituri între 1501 lei -2000 lei – 15p;
– realizează venituri între 2001lei – 2500 lei – 10p;
– realizează venituri între 2501lei – 3000 lei – 5p. ”
(2) se elimină următorul alineat de la capitolul VI: ”În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile de îngrijire personală acordate la domiciliu se asigură fără plata contribuţiei persoanelor vârstnice care, evaluate potrivit grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, se încadrează în una dintre următoarele situaţii:
a) nu au venituri şi nici susţinători legali;
b) sunt beneficiari ai ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, sau realizează venituri al căror cuantum se situează sub nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;
c) susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice prevăzute la lit. b) realizează venituri al căror cuantum se situează sub cuantumurile veniturilor prevăzute la lit. b).”
(3) se modifică punctele 1-7 de la capitolul VI, alineatul 2), se renumerotează de la 1 la 5 și vor avea următorul cuprins:
”Persoanele vârstnice pot beneficia de acordarea de servicii sociale cu suportarea unei contribuții, după cum urmează:
1. pentru persoanele vârstnice al căror venit net lunar/membru de familie este mai mic sau egal cu 1.500 lei, serviciile de îngrijire personală acordate la domiciliu se asigură fără plata unei contribuţii;
2. Cu plata unei contribuții de 25% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu persoanelor al căror venit net lunar/membru de familie se situează între 1501 lei și 2000 lei; costul serviciilor este de 7,5 lei/oră;
3.Cu plata unei contribuții de 50% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 2001 lei și 2500 lei; costul serviciilor este de 15 lei/oră;
4.Cu plata unei contribuții de 75% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 2501 lei și 3000 lei; costul serviciilor este de 22,5 lei/oră.
5. Cu plata contribuției de 100% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează peste 3001 lei; costul serviciilor este de 30 lei/oră.”
(4) se îndreaptă eroarea materială strecurată în cuprinsul regulamentului, în sensul că, în loc de ”Capitolul VII – Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal”, se va trece ”Capitolul VIII – Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal”.
(5) se îndreaptă eroarea materială strecurată la punctul 3 al Capitolului
VII – Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal, în sensul că se elimină punctele 4 și 5, iar punctul 3 se completează cu următorul conținut:
”3. Raportul angajat/beneficiar:
✓ 3 beneficiari/zi/îngrijitor la domiciliu/infirmier(în medie).
✓ 25 beneficiari/responsabil caz.”
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 127/20.05.2021 privind înființarea Serviciului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman rămân neschimbate.
Art. 3. Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0