HCL nr. 007 din 28.01.2021

0
HCL nr. 007 din 28.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 7 din 28.01.2021

privind alocarea unei sume din bugetul local in vederea asigurării cazării și mesei voluntarilor repartizați la Spitalul Municipal de Urgență Roman în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 3207 din 18.01.2021 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 3248 din 18.01.2021 întocmit de către Serviciul Situaţii de Urgenţă, SSM, Protectie Civila;

Văzând avizul de legalitate nr. 5255 din 22.01.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 2 din 26.01.2021 al comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 7 din 26.01.2021 al comisiei juridice;

În temeiul:

  • prevederilor art. 9, alin. 4, lit. (a) din Ordonanta de Urgenta nr. 197/2020 din 18 noiembrie privind unele măsuri in domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19 prin care se reglementează desfășurarea voluntariatului in sprijinul unitătilor sanitare de către studenții Facultaților de Medicină Generală și Facultăților de Asistenți Medicali și a
  • Ordinului Comandantului Acțiunii nr.4649316 din 24.11.2020 privind repartiția studenților voluntari din sistemul public pe perioada stării de alertă la nivel național;

Având in vedere dispozițiile art. 129, alin. (7), lit. ”h” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul dispozițiilor art. 139, art. 140, precum și art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă din Bugetul local pe anul 2021 alocarea unei sume de bani reprezentând asigurarea mesei și a cazării într-o locație autorizată a unui număr de 5 studenți voluntari respectiv maxim 230 Ron /persoană/zi pe toate durata stării de alertă pe perioada desfășurării voluntariatului la Spitalul Municipal de Urgență Roman.

Art. 2 Direcția economică va proceda la alocarea din bugetul local a sumei, după aprobarea bugetului local.

Art. 3 Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al Municipiului Roman va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU