HCL nr. 006 din 28.01.2021

0
HCL nr. 006 din 28.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 6 din 28.01.2021

privind aprobarea, pentru anul 2021, a nivelului costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor din cadrul Direcției de Asistență Socială Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

 • referatul de aprobare nr. 3246 din 18.01.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 3346 din 18.01.2021 întocmit de Directia Economica;
 • avizul de legalitate nr. 5255 din 22.01.2021 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 1 din 26.01.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 6 din 26.01.2021 al Comisiei juridice;
 • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 19/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice;
 • Legea nr. 292/2011- Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
 • Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
 • Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „d” și alin. 7 lit ”b”, art. 139, alin (1), al art. 140, alin.(1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1Se aprobă costul mediu lunar de întreținere, pentru persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice ”Casa Bunicilor” din cadrul Direcției de Asistență Socială Roman, pe anul 2021, în cuantum de :

 1. pentru persoanele independente 4484,59lei/ persoană/ lună;
 2. pentru persoanele semindependente 4667,41 lei/persoană/lună;

Art. 2 Se aprobă menținerea contribuției lunare de întreținere a unei persoane vârstnice îngrijite în centru și/sau susținători legali, la nivelul celei din anul 2020, astfel:

 1. pentru persoanele independente 1700 lei/ persoană/ lună;
 2. pentru persoanele semindependente 1800 lei/persoană/lună.

Art. 3 Se stabilește modalitatea de plată a contribuției lunare de intreținere, astfel:

 1. persoanele vârstnice beneficiare de serviciile Centrului Rezidenţial pentru persoane vârstnice ”Casa Bunicilor”, care dispun de venituri proprii datorează o contribuție de întreținere lunară în valoare de 60% din valoarea veniturilor persoanale lunare, fără a depăși contribuția stabilită la art. 2.
 2. diferența până la concurența valorii integrale a contribuției de întreținere stabilite la art. 2 se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în centru, dacă realizează un venit lunar, pe membru de familie în cuantum mai mare decat valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii.

Art. 4 La stabilirea venitului lunar pe membru de familie ai susținătorilor legali, din veniturile nete lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare, iar suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în întreținere, cu respectarea prevederilor art. 527 din Codul civil.

Art. 5 Persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice ”Casa Bunicilor” din cadrul Direcției de Asistență Socială Roman care nu au venituri și nici susținători legali, nu datorează plata contribuției de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul local.

Art. 6 (1) Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul sau legal, după caz, și/sau de susținătorul legal.
(2) Susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunară integrală printr-un angajament de plată.
(3) Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

Art. 7 Prevederile prezentei hotărâri sunt aplicabile începând cu luna ianuarie 2021, pe toată perioada anului 2021.

Art. 8 Hotărarea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU