HCL nr. 005 din 28.01.2021

  0
  487

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 5 din 28.01.2021

  privind aprobarea încheierii unor contracte de închiriere spații

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 2474 din 14.01.2021 inițiat de domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 2879 din 15.01.2021 întocmit de Direcția Administrativă;

  Având în vedere cererea nr. 20926/23.10.2020 din partea Partidului ”Împreună pentru Moldova” referitoare la închirierea unui spațiu care să aibă destinația ”sediu de partid politic” și cererea nr. 25081/16.12.2020 din partea deputatului Bulai Oana-Geanina referitoare la închirierea unui spațiu cu destinația de birou parlamentar;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 5255 din 22.01.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 3 din 26.01.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 5 din 26.01.2021 al Comisiei juridice,

  În conformitate cu prevederile art. 26 și art. 27 din Legea 334/2006 – Republicată privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;

  În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. ”c”, ale art. 139, ale art. 140, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă închirierea directă a următoarelor spații:

  1. spațiu cu suprafața totală de 24.5 mp, situat la etajul I al imobilului din strada Ștefan cel Mare, nr. 246 (Clubul Petrotub), respectiv camera nr. 25, către Organizația Roman a Partidului ”Împreună pentru Moldova”, cu destinația de sediu organizație partid politic, pentru o perioadă de 2 ani;
  2. spațiu cu suprafața totală de 77,8 mp, situat la parterul imobilului din strada Ștefan cel Mare, nr. 265, către deputatul Bulai Oana-Geanina, cu destinația de birou parlamentar, pentru o perioadă de 4 ani (perioada mandatului).

  Art. 2 Se mandatează Primarul Municipiului Roman prin serviciile specializate, să încheie și să semneze acest contract, așa cum s-a aprobat prin prezenta hotărâre.

  Art. 3 Pentru spațiul ce face obiectul art. 1, pct. 1, contractul se va încheia după obținerea acordului proprietarului spațiului, respectiv Consiliul Județean Neamț.

  Art. 4 Direcția Administrativă va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităților și persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Teodora BACIU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU