HCL nr. 004 din 28.01.2021

0
HCL nr. 004 din 28.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 4 din 28.01.2021

privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2021-2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 25469 din 21.12.2020 inițiat de Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 25500 din 22.12.2020 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 5255 din 22.01.2021 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 1 din 26.01.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 4 din 26.01.2021 al Comisiei juridice.

În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (4), cu ale art. 61, alin. (2) și ale art. 63 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile art. 26, alin. (1), lit. g) din Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5599 din 29 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum și cu avizul conform al Consiliului de Administrație al I.S.J. Neamț nr. 15469/16.12.2020 și înregistrat la Primăria Municipiului Roman sub nr. 25342/18.12.2020, în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2021-2022;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „a”, ale art. 139, ale art. 140, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2021–2022, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU