HCL nr. 003 din 28.01.2021

  0
  444

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 3 din 28.01.2021

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Având în vedere prevederile art. 123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  Luând în considerare prevederile art. 6 din H.C.L. nr. 230 din 26.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 5255 din 22.01.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 1 din 26.01.2021 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum şi avizul favorabil nr. 3 din 26.01.2021 al Comisiei juridice;

  În temeiul art. 139, art. 140, alin. 1 şi al art. 196, alin. 1, lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se alege dnul George-Dragoș BARCĂ ca preşedinte de şedinţă pe o durată de 3 luni, respectiv lunile februarie, martie și aprilie 2021.

  Art. 2 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Teodora BACIU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU