HCL nr. 003 din 28.01.2021

0
HCL nr. 003 din 28.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 3 din 28.01.2021

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere prevederile art. 123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Luând în considerare prevederile art. 6 din H.C.L. nr. 230 din 26.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 5255 din 22.01.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 1 din 26.01.2021 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum şi avizul favorabil nr. 3 din 26.01.2021 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 139, art. 140, alin. 1 şi al art. 196, alin. 1, lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se alege dnul George-Dragoș BARCĂ ca preşedinte de şedinţă pe o durată de 3 luni, respectiv lunile februarie, martie și aprilie 2021.

Art. 2 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU