HCL nr. 92 din 04.05.2020

  0
  857

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 92 din 04.05.2020

  privind aprobarea Regulamentului de acordare de tablete cu abonament de internet inclus

  Examinând referatul de aprobare nr. 6053 din 30.04.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum si raportul de specialitate nr. 6055 din 30.04.2020 întocmit de către Direcția de Asistență Sociala a municipiului Roman;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 8526 din 04.05.2020 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 12 din 04.05.2020 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum şi avizul favorabil nr. 93 din 04.05.2020 al Comisiei Juridice;

  În conformitate cu prevederile art. 6, lit. „z”, alin. (hh), ale art. 15, alin. 3, precum și ale art. 16, alin. 5 din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială;

  Având în vedere prevederile OMEC nr. 4135/2020 privind aprobarea Instructiunii pentru crearea si /sau intarirea capacitatii sistemului de invatamant preuniversitar prin invatare on-line, cele ale Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea excluziunii sociale;

  În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. „a”si alin. 3, lit. „c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În În temeiul art. 139, alin. 1, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă Regulamentul de acordare de tablete cu abonament de internet inclus, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Hotărarea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ioana Roxana Iorga

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU