HCL nr. 91 din 04.05.2020

0
HCL nr. 91 din 04.05.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 91 din 04.05.2020

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Planificare strategică și digitalizare urbană pentru Municipiul Roman”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA)

Examinând referatul de aprobare nr. 8.451 din 29.04.2020 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 8.453 din 29.04.2020 întocmit de Biroul Control, Strategii și Marketing Instituțional și Serviciul Achiziții Publice și Managementul Proiectelor;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 8526 din 30.04.2020 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 18 din 04.05.2020 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 37 din 04.05.2020 al Comisiei de buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 92 din 04.05.2020 al Comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului – Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), finanțat de Fodul Social European (FSE), Cererea de proiecte POCA/661/2/1(CP 13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – Fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), și alin. (4), lit. e), ale art. 139, ale art. 140, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă proiectul „Planificare strategică și digitalizare urbană pentru Municipiul Roman”, cod SIPOCA 795, cod MySMIS 135378, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Planificare strategică și digitalizare urbană pentru Municipiul Roman”, în cuantum de 3.235.256,83 lei.

Art. 3 Se aprobă contribuţia proprie de 2% a Municipiului Roman în proiect, din valoarea eligibilă a acestuia, în cuantum de 64.705,13 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Planificare strategică și digitalizare urbană pentru Municipiul Roman”.

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile și conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Planificare strategică și digitalizare urbană pentru Municipiul Roman”, în vederea implementării în condiții optime a acestuia, se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Roman.

Art. 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6 Se împuterniceşte primarul Lucian-Ovidiu Micu să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Roman.

Art. 7 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana Iorga

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU