HCL nr. 90 din 28.04.2020

0
HCL nr. 90 din 28.04.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 90 din 28.04.2020

privind aprobarea dezmembrării unui teren

Examinând referatul de aprobare nr. 8211 din 23.04.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 8224 din 24.04.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 8326 din 27.04.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 37 din 28.04.2020 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 91 din 28.04.2020 al Comisiei juridice;

Având in vedere:

  • Prevederile H.C.L. nr. 167/2013 – poz. 6 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman;
  • prevederile art. 23 și art. 24 din Legea nr. 7/1996 privind legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  • art. 23, lit. e), art. 132, alin. (1), respectiv art. 135, alin. (1), lit. a) și alin. (3) din Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
  • Art. 6, pct. 6 lit. „c” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
  • Art. 287, art. 354 și urm., art. 298, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  Art. 879, alin. 2, art. 880 și art. 888 din Legea 287/2009 privind Codul Civil;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 25.000 m.p., cu nr. cadastral 50041, situat în extravilanul mun Roman, tarla “Peste Linie”, proprietate privată a municipiului Roman, în baza H.C.L. nr. 167/18.12.2013, poziția 6 din anexă, după cum urmează:

  • lotul 1 – în suprafață de 12.309 m.p. – arabil;
  • lotul 2 – în suprafață de 5.109 m.p. – arabil;
  • lotul 3 – în suprafață de 7582 m.p. – arabil;

(2) Dimensiunile și vecinătățile loturilor sunt cele înscrise în planul de situație anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se dă mandat Primarului municipiului Roman de a semna în numele municipiului Roman, actul autentic de dezmembrare și să efectueze demersurile de înscriere în registrele de publicitate imobiliară.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana Iorga

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU