HCL nr. 89 din 28.04.2020

0
HCL nr. 89 din 28.04.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 89 din 28.04.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 30/2014 privind aprobarea/modificarea unor contracte

Examinând referatul de aprobare nr. 8243 din 24.04.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 8260 din 27.04.2020 al Direcției Juridice și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 8326 din 27.04.2020 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 17 din 28.04.2020 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 90 din 28.04.2020 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 1263 Cod civil;

În temeiul art. 13, art. 140, alin. 1, precum art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1). Se aprobă modificarea modelului cadru al contractului de concesiune aprobat în anexa nr. 5 din H.C.L. nr. 30/2014 , după cum urmează:

 • cap. II, art. 1, alin. 4, lit. „b” și lit. „c” din contract vor avea următorul conținut:
  4) Obiectivele concedentului sunt:
  „b) să urmărească realizarea obiectivului de investiții prevăzut în planurile urmanistice zonale;
  c) să urmărească începerea lucrărilor, de către concesionar, în termen de 12 luni de la data semnării contractului, iar durata de execuție este de maxim 12 luni de la data începerii lucrărilor, cu posibilitatea prelungirii acesteia pentru motive justificate, neimputabile concesionarului”.
 • Art. 6, lit. „c” din contract va avea următorul conținut:
  „Drepturile concedentului:
  c) să retragă concesiunea fără nicio despăgubire dacă concesionarul nu începe lucrările în termen de 12 luni de la data semnării contractului, cu excepția situației în care acest termen a fost prelungit de concedent în condițiile art. 1 alin. (4) lit. „c” din contract”.
 • La art. 7, după lit. a) se introduce litera a^1, care va avea următorul conținut:
  „Obligațiile concesionarului: a^1) să înceapă lucrările în termen de 12 luni de la data semării contractului, iar durata de execuție este de maximum 12 luni de la data începerii lucrărilor, cu posibilitatea prelungirii acesteia de către concedent pentru motive justificate, neimputabile concesionarului”
 • Art. 8, lit. „d” din contract va avea următorul conținut:
  „Concedentul are următoarele obligații: d) să retragă concesiunea, fără nicio răscumpărare, dacă concesionarul nu începe lucrările în termen de 12 luni de la de la data semnării contractului, cu excepția situației în care acest termen a fost prelungit de concedent în condițiile art. 1 alin. (4) lit. „c” din contract”
 • Art. 9, lit. „h” din contract va avea următorul conținut:
  „Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații: h) în cazul în care concesionarul nu începe lucrările în termen de 12 luni de la data semnării contractului cu excepția situației în care acest termen a fost prelungit de concedent în condițiile art. 1, alin. (4), lit. „c” din contract, sau în cazul în care nu respectă ofertă ce a stat la baza adjudecării licitației”.

Art. 2 Se împuternicește Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, să semneze actele adiționale la contractele de concesiune aflate în curs de executare.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului general al municipiului Roman.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana Iorga

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU