HCL nr. 87 din 28.04.2020

0
HCL nr. 87 din 28.04.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 87 din 28.04.2020

privind aprobarea actualizării documentației imobilelor din municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, nr. 274

Examinând referatul de aprobare nr. 8191 din 23.04.2020 întocmit de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 8223 din 24.04.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 8326 din 27.04.2020 dat de Secretarul General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 11 din 28.04.2020 al Comisiei pentru cultura, culte, sanatate, invatamant si tineret, precum și avizul favorabil nr. 88 din 28.04.2020 al comisiei juridice;

În baza dispozițiilor:

  • art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • încheierea nr. 12646/02.04.2020 a O.C.P.I Neamț – B.C.P.I. Roman pentru imobilul înscris în C.F. 59883;

Luând în considerare dispozițiile art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2017 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se actualizeaza documentatia imobilelor situate în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 274, dupa cum urmeaza:
Se renumeroteaza construcțiile, conform documentației cadastrale actualizate, astfel:

  • C7 devine C5,
  • C8 devine C6 ,
  • C9 devine C7,
  • C10 devine C8,
  • C11 devine C9.

Art. 2 Prevederile H.C.L. 29/07.02.2020 și H.C.L. nr. 77/26.03.2020 se modifică corespunzator prezentei hotarâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana Iorga

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU