HCL nr. 86 din 28.04.2020

0
HCL nr. 86 din 28.04.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 86 din 28.04.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

Având în vedere :

  • referatul de aprobare nr. 8077/21.04.2020 iniţiat de către Primarul municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 8115/22.04.2020 întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul de legalitate nr. 8137 din 22.04.2020 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 35 din 24.04.2020 al comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 87 din 24.04.2020 al comisiei juridice; – prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” şi alin. (3), lit. „c” și ale art. 405, 407 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 10 a H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana Iorga

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU