HCL nr. 87 din 21.04.2023

0
HCL nr. 87 din 21.04.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

Nr. 87 din 21.04.2023
privind modificarea H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

-referatul de necesitate nr. 1141/12.04.2023 al Direcției Municipal Locato Roman;

– Proiectul de hotărâre nr. 29023 din 21.04.2023 și referatul de aprobare nr. 29024 din 21.04.2023 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 29029 din 21.04.2023 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Direcția Juridică și Administrație Publică;

– avizul de legalitate nr. 29093 din 21 .04.2023 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr.58 din 21 .04.2023 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr.94 din 21 .04.2023 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. a), alin. 3, lit. c), art. 139, alin. 1, art. 140, alin. 1, art. 405, art. 409, alin. (3), litera b), art. 476 – 479, art. 554, art. 555, precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 223/2018, privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, cu modificările ulterioare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se abrogă.

Art. 3. Direcția Municipal Locato Roman va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotarare se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, Directiei Municipal Locato Roman, autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 2
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI

LOCAL NR. 87/21.04.2023

_____________________________________________________________________|
|Nr. | Operaţiuni efectuate | Data |Semnătura persoanei|
|crt.| | ZZ/LL/AN |responsabile să |
| | | |efectueze procedura|
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 1 | Adoptarea hotărârii s-a |21.04.2023| |
| | | | |
| | făcut cu majoritate | | |
| | _ _ | | |
| | |x| simplă | |absolută | | |
| | _ | | |
| | |_| calificată| |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 2 | Comunicarea către primar |24.04.2023|prin luare de semnătură |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 3 | Comunicarea către prefectul |24.04.2023|prin corespondență scrisă |
| | judeţului | | |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 4 | Aducerea la cunoştinţa publică |24.04.2023|prin publicare pe site și
afișare la sediu |
| | |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 5 | Comunicarea, numai în cazul |24.04.2023|Direcția Municipal locato | (prin luare de semnatura)
| | celei cu caracter individual | | |
| | |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 6 | Hotărârea devine obligatorie 24.04.2023| |
| | sau produce efecte juridice, | | |
| | după caz | | |
|____|_________________________________|__________|___________________|

Secretarul General al municipiului Roman
Gheorghe CARNARIU