HCL nr. 86 din 21.04.2023

0
HCL nr. 86 din 21.04.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

 Nr. 86 din 21.04.2023
privind aprobarea participării Municipiului Roman la implementarea Programului ROMACT de sprijinire a incluziunii romilor la nivel local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând Proiectul de hotărâre nr. 29010 din 20.04.2023 și referatul de aprobare nr. 29011 din 20.04.2023 înaintat de către domnul Leonard ACHIRILOAEI Primar al Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 29072 din 21.04.2023 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. 29093 din 21.04.2023 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 11 din 21.04.2023 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum şi avizul favorabil nr. 93 din 21.04.2023 al Comisiei juridice.

Având în vedere acceptul Programului ROMACT al Consiliului Europei de sprijinire a incluziunii romilor la nivelul municipiului Roman, și a solicitării primite din partea dnei Eleni Tsetsekou, șefa Departamentului pentru romi și călători a Consiliului Europei și a dnei Alison Crabb, șef interimar al Divizei pentru persoanele cu dizabilități și pentru incluziune, DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune a Comisiei Europene, pentru semnarea acordului implementării programului la nivel local,

În baza prevederilor art.129 alin.(9), lit. „a”, art.136, art.137 alin.(1), art.139 alin.(3) lit. d), art.140 alin.(1) și art.196 alin.(1), lit.„a”, art.197 alin.(1), (2), (4) și (5) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

 ART. 1. Se aprobă participarea Municipiului Roman la implementarea Programului ROMACT al Consiliului Europei de sprijinire a incluziunii romilor la nivel local și implementarea în municipiul Roman.

ART. 2. Se aprobă Acordul de implementare a Programului ROMACT de sprijinire a incluziunii romilor la nivel local, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Se împuternicește dl. Leonard ACHIRILOAEI – Primarul Municipiului Roman să semneze Acordul de implementare a Programului ROMACT, toate documente necesare implementării activităților proiectului și să desemneze echipa responsabilă pentru monitorizarea procesului ROMACT, în numele Municipiului Roman.

ART. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

ART. 5. Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul General al Municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

– Primarului Municipiului Roman;

– Instituției Prefectului – Judeţului Neamț,

– Direcției Tehnice de Investiții / Serviciului Managementul Proiectelor – Municipiul Roman;

– Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI
LOCAL NR. 86/21.04.2023

_____________________________________________________________________|
|Nr. | Operaţiuni efectuate | Data |Semnătura persoanei|
|crt.| | ZZ/LL/AN |responsabile să |
| | | |efectueze procedura|
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 1 | Adoptarea hotărârii s-a |21.04.2023| |
| | | | |
| | făcut cu majoritate | | |
| | _ _ | | |
| | |_| simplă |x|absolută | | |
| | _ | | |
| | |_| calificată| |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 2 | Comunicarea către primar |24.04.2023| prin luare de semnatura
|
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 3 | Comunicarea către prefectul |24.04.2023|prin corespondenta scrisa
|
| | judeţului | | |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 4 | Aducerea la cunoştinţa publică |24.04.2023|prin publicare pe site și
afișare la sediu
|
| | |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 5 | Comunicarea, numai în cazul |24.04.2023| Serviciul managementul
proiectelor
|
| | celei cu caracter individual | |(prin luare de semnatura)
|
| | |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 6 | Hotărârea devine obligatorie 24.04.2023| |
| | sau produce efecte juridice, | | |
| | după caz | | |
|____|_________________________________|__________|___________________|

Secretarul General al municipiului Roman
Gheorghe CARNARIU