HCL nr. 85 din 29.03.2018

0
HCL nr. 85 din 29.03.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 85 din 29.03.2018

privind modificarea tarifelor pentru salubrizare stradală încmunicipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 6322 din 28.03.2018 iniţiată de Primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 6325 din 28.03.2018 întocmit de către Direcţia Tehnică şi Investiţii;

Văzând avizul favorabil nr. 45 din 29.03.2018 al Comisiei pentru Buget-Finanţe, avizul favorabil nr. 85 din 29.03.2018 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 6337 din 29.03.2018 dat de către Secretarul municipiului Roman;

Luând în considerare Contractul de concesiune nr. 3143 din 18.02.2009 pentru concesionarea Serviciului Public de Salubrizare, încheiat cu S.C. ROSSAL S.R.L. Roman;

Având în vedere solicitarea de modificare a tarifelor înaintată de S.C. ROSSAL S.R.L. Roman sub nr. 4581/06.03.2018 şi completată prin adresa nr. 5921/26.03.2018;

Văzând dispoziţiile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

În temieul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “d” și alin. 6, lit. „a”, pct. 14, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea tarifelor practicate de S.C. ROSSAL S.R.L. Roman în baza Contractului nr. 3143 din 18.02.2009 pentru concesionarea Serviciului Public de Salubrizare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Tarifele menţionate la articolul 1 se vor practica începând cu data de 01.04.2018, dată la care H.C.L. nr. 45 din 16.03.2015 se abrogă.

Art. 3 Municipiul Roman prin aparatul de specialitate al primarului și S.C. ROSSAL S.R.L. Roman vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU