HCL nr. 84 din 29.03.2018

  0
  1108

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 84 din 29.03.2018

  privind actualizarea listei cu obiectivele de investiţii ce se vor finanţa din împrumut

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 6086 din 27.03.2018 întocmită şi înaintată de către Primarul Municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu MICU, precum şi raportul de specialitate nr. 6087 din 27.03.2018 întocmit de către Direcţia Tehnică și Direcția Economică;

  Văzând avizul favorabil nr. 44 din 29.03.2018 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 84 din 29.03.2018 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 6337 din 29.03.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006R privind finanţele publice locale;

  În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „b” şi „d”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă actualizarea listei cu obiectivele de investiţii ce se vor finanţa din împrumut, aprobată prin H.C.L. nr. 206 din 28.09.2017, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,
  Petru FARCAȘI

  Contrasemnează
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU