HCL nr. 81 din 02.04.2020

  0
  804

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 81 din 02.04.2020

  privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat și a listei de investiţii pe anul 2020

  Examinând referatul de aprobare nr. 7139 din 31.03.2020 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 7214 din 01.04.2020 întocmit de către Direcţia Economică;

  Văzând avizul de legalitate nr. 7254 din 01.04.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 33 din 02.04.2020 al Comisiei pentru buget finanţe, precum și avizul favorabil nr. 82 din 02.04.2020 al Comisiei juridice;

  În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2020, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2020, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 3 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2020 – Proiecte FEN, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 4 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ioana Roxana Iorga

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU