HCL nr. 8 din 26.01.2023

0
HCL nr. 8 din 26.01.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 8 din 26.01.2023

privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • referatul de necesitate nr. 94 din 17.01.2023 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;
  • Proiectul de hotărâre nr. 4226 din 18.01.2023 și referatul de aprobare nr. 4229 din 18.01.2023 înaintate de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 4426 din 19.01.2023 întocmit de către Direcția juridică și Administrație Publică;
  • avizul de legalitate nr. 5274 din 20.01.2023 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 1 din 25.01.2023 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 8 din 25.01.2023 al Comisiei juridice
  • art. 6, alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, art. 28, alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit b), art. 139, alin (1), al art. 140, alin. (1) și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Planul anual de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Roman, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0