HCL nr. 6 din 26.01.2023

0
HCL nr. 6 din 26.01.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 6 din 26.01.2023

privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare cumpărare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând Proiectul de hotărâre nr. 4804 din 19.01.2023 și referatul de aprobare nr. 4805 din 19.01.2023 iniţiat de către dl Leonard Achiriloaei –primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 4907din 20.01.2023 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzândavizul pentru legalitate nr. 5274 din 20.01.2023 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 2 din 25.01.2023 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 6 din 25.01.2023 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresatransmisă de Direcția Municipal Locato,înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 92119/20.12.2022.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), ale art. 139 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, ale art. 140 alin. (1) precum și cele ale art. 196 alin.(1) lit. “a”  din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobăîndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare -cumpărare nr. 6809/07.04.1992 încheiat între RAGLT Roman și dniiIordache Virgil și Elena, ce are ca obiect apartamentul 52 situat în blocul 21, etajul IV, scara C din strada Sucedava, municipiul Roman, județul Neamț, însensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Iordache Vergilși Elenaîn loc deIordache Virgil și Elena cum greșit s-a menționat.

Art. 2.Primarul prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total a l aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0