HCL nr. 44 din 06.03.2020

0
HCL nr. 44 din 06.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 44 din 06.03.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 197/2019 privind preluarea în proprietatea municipiului Roman a unui apartament

Examinand referatul de aprobare nr. 4456 din 24.02.2020 înaintat de către dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 4643 din 26.02.2020 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 5429 din 05.03.2020 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 19 din 06.03.2020 al Comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 45 din 06.03.2020 al Comisiei juridice;

Având in vedere dispozițiile art. 59 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

În temeiul art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1Se modifică art. 2, alin. (1) din H.C.L. nr. 197/2019, care va avea următorul conținut:
Art. 2. Se aprobă raportul de expertiză tehnică în specialitate construcţii realizat de expert – Buleu Elena, anexă parte integrantă din prezenta hotărâre, şi plata despăgubirii către proprietar la valoarea înscrisă în raportul de expertiză anexă, în echivalent lei”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 197/2019 rămân neschimbate.

Art. 3 Secretarul general al Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU