HCL nr. 45 din 06.03.2020

0
HCL nr. 45 din 06.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 45 din 06.03.2020

privind transmiterea în administrarea Consiliului Județean Neamț a unui sector de drum – Artera Ocolitoare Roman Est- DJ 207A, în vederea reabilitarii

Examinand referatul de aprobare nr. 5172 din 03.03.2020 întocmit şi înaintat de către Primarul municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate comun nr. 5245 din 04.03.2020 întocmit şi înaintat de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 5429 din 05.03.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 20 din 06.03.2020 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 46 din 06.03.2020 al comisiei juridice;

Având în vedere:

  • Prevederile art. 22^1 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile Ordinului nr. 346/2000 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activităţilor de administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii la drumurile publice;
  • Prevederile art. 867 – art. 870 din Noul Cod Civil;
  • Prevederile art. 108, lit. ”a”, art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 3 lit. ”g” ale O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”b”, precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. ”a”, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă transmiterea în administrarea Consiliului Județean Neamț a unui sector de drum aflat în proprietatea municipiului Roman, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, pentru realizarea de lucrări de reabilitare.

Art. 2 (1) Darea în administrare a bunului imobil – sector de drum – prevăzut la art. 1, se va realiza prin protocol de predare preluare încheiat între U.A.T. – Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț și U.A.T. – municipiul Roman, prin Consiliul Local Roman.
(2) Se împuternicește Primarul Municipiului Roman, să semneze, în numele și pe seama Municipiului Roman, protocolul prevazut la aliniatul 1.

Art. 3 Exercitarea efectivă a dreptului de administrare asupra sectorului de drum prevăzut la art. 1, de către Consiliul Județean Neamț, se va realiza după semnarea protocolului de predare-preluare.

Art. 4 (1) Pe perioada exercitării dreptului de administrare a sectorului de drum preluat, Consiliul Județean Neamț va asigura activitatea de întreținere și reparare, iarnă – vară, a drumului, conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Lucrările de reabilitare a sectorului de drum prevăzut la art. 1 vor fi executate pe cheltuială proprie de către Consiliul Județean Neamț.

Art. 5 Proprietarul drumului își rezervă dreptul retragerii dreptului de administrare, în condițiile in care beneficiarul acestui drept nu respectă condițiile de administrare.

Art. 6 Secretarul general al municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU