HCL nr. 42 din 28.02.2018

  0
  1120

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 42 din 28.02.2018

  privind aprobarea Contractului de dare în administrare a Serviciului de Iluminat Public în municipiul Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 3996 din 28.02.2018 înaintată de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 3997 din 28.02.2018 al Direcţiei Tehnice și de Investiții și al Biroului Juridic-Contencios;

  Văzând avizul favorabil nr. 14 din 28.02.2018 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 42 din 28.02.2018 al Comisiei
  Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 4025 din 28.02.2018 dat de către Secretarul municipiului Roman;

  Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, ale Legii 230/2006, legea serviciului de iluminat public precum și cele ale H.C.L. nr. 17/2018 privind gestiunea Serviciului de Iluminat public în municipiul Roman:

  Potrivit dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. d, art, 36, alin. (6), lit. a, art. 39 precum şi cele ale 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă Contractul de dare în administrare a Serviciului de Iluminat Public în municipiul Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Servicii Edilitare, Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Direcția Administrare Piețe și
  Iluminat Public.

  Art. 3 Secretarul municipiului Roman va asigura, conform legii, comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,
  Radu Cătălin CURPĂN

  Contrasemnează
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU