HCL nr. 41 din 28.02.2018

  0
  1215

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 41 din 28.02.2018

  privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2018

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 3684 din 23.02.2018 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman şi întocmită de către Direcţia Economică;

  Văzând avizul favorabil nr. 18 din 28.02.2018 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 41 din 28.02.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 4025 din 28.02.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

  Având în vedere prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „a”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. l, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2018, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului institutiilor si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2018, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,
  Radu Cătălin CURPĂN

  Contrasemnează
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU