HCL nr. 322 din 19.12.2019

0
HCL nr. 322 din 19.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 322 din 19.12.2019

privind modificarea anexei H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț

Examinând referatul de aprobare nr. 24626 din 18.12.2019 inaintat de catre Primarul municipiului Roman, precum si raportul de specialitate nr. 24651 din 18.12.2019 intocmit de catre Direcția Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 24737 din 19.12.2019 dat de catre Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 138 din 19.12.2019 al Comisiei pentru buget-finante, precum și avizul favorabil nr. 323 din 19.12.2019 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 13 din 31.01.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț
  • prevederile art. 8, alin. (3), lit. k), art. 9, alin. (2), lit. d) și ale art. 10, alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 6, alin. (1), lit. l), art. 8, alin. (1), art. 9, alin. (1), lit. c) și ale art. 20 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților republicată;
  • prevederile art. III și art. I punctul 3 din O.U.G. nr. 74/2008 referitoare la modificarea art. 17 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
  • prevederile Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț nr. 159 din 04.04.2018;
  • adresa nr. 1081/11.12.2019 înregistrată la A.D.I. ECONEAMȚ, în calitate de Autoritate Contractantă;
  • prevederile art. 129, alin. 2, lit. „d” și alin. 7, lit. „n” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea punctului 2 din anexa la H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se acordă un mandat special reprezentantului municipiului Roman, dlui Dan-Felician Ioniță, în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, să voteze, în numele municipiului Roman, tarifele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va asigura aducerea la cunoștință publică precum și comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU