HCL nr. 298 din 22.12.2021

0
HCL nr. 298 din 22.12.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 298 din 22.12.2021

privind aprobarea achiziţionării unor servicii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 95687 din 14.12.2021 iniţiat de către dl. Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 96172 din 15.12.2021 al Direcției Juridice și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 96497 din 16.12.2021 al Secretarului general Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 136 din 20.12.2021 al comisiei pentru bugetfinanțe, precum şi avizul favorabil nr. 323 din 20.12.2021 al comisiei juridice;

Luând în considerare Decizia nr. 36/13.12.2021 a Consiliului de Administraţie al Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, precum și referatul de necesitate nr. 40169/10.12.2021 al S.M.U. Roman;

Având în vedere prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

În temeiul art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 1 și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă achiziţionarea pentru anul 2022 de servicii juridice de consultanţă, asistenţă, reprezentare juridică și de avizare de legalitate pentru actele emise de reprezentantul legal al Spitalului Municipal de Urgență Roman, până la revenirea consilierului juridic din concediul pentru creșterea copilului sau ocuparea prin concurs a postului de consilier juridic în vederea apărării intereselor Spitalului Municipal de Urgență Roman.

Art. 2 Se mandatează managerul Spitalului Municipal de Urgenţă Roman pentru a încheia contractele cu respectarea prevederilor Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU