HCL nr. 297 din 22.12.2021

0
HCL nr. 297 din 22.12.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 297 din 22.12.2021

privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • referatul de aprobare nr. 95501/2021 iniţiat de către Primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 95493/2021 întocmit de Direcția Juridică și Administrație publică și Serviciul resurse umane, salarizare al Primăriei Roman;
  • avizul de legalitate nr. 96497 din 16.12.2021 dat de Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 135 din 20.12.2021 al comisiei pentru buget-finanţe, precum avizul favorabil nr. 322 din 20.12.2021 al comisiei juridice,;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

  • prevederile art. 129, alin. (2), lit.”a” si alin.(3) lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1), al art.140 al.(1), precum si al art. 196 al.(1) lit.”a” din acelasi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă organigrama, situaţia posturilor şi statele de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman începând cu 01.01.2022, conform anexelor nr. 1 – 3 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 250 din 17.12.2020 cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului Roman.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU